ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Συντελεστές:

8: Για το γενικό βαθμό πρόσβασης

1.3: για το 1ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας ή 0.9 στην περίπτωση αντικατάστασής του από μάθημα γενικής παιδείας

0.7: για το 2ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας ή 0.4 στην περίπτωση αντικατάστασής του από μάθημα γενικής παιδείας.

Συντελεστές για ειδικά μαθήματα:
2: για τμήματα Φιλολόγων, Μετάφρασης & Διερμηνείας κτλ.

2: ελεύθερο & γραμμικό σχέδιο, αρμονία, έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων κτλ.

1: ΜΜΕ, Ναυτιλιακές, Διεθνείς Σπουδές, Ελεύθερο Σχέδιο, τμήμα Πλαστικών τεχνών & Επιστημών Τέχνης κτλ.

2: ΤΕΦΑΑ

Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας:

Ι. Επιστημονικό πεδίο

Αρχαία Ελληνικά (υποχρεωτικό θεωρητικής κατεύθυνσης)

Ιστορία (υποχρεωτικό θεωρητικής κατεύθυνσης)

ΙΙ. Επιστημονικό Πεδίο

Μαθηματικά (υποχρεωτικό θετικής κατεύθυνσης & δύο κύκλων τεχνολογικής)

Φυσική (υποχρεωτικό θετικής κατεύθυνσης & δύο κύκλων τεχνολογικής)

ΙΙΙ. Επιστημονικό Πεδίο

Βιολογία (υποχρεωτικό θετικής κατεύθυνσης)

Χημεία (υποχρεωτικό θετικής κατεύθυνσης)

ΙV. Επιστημονικό Πεδίο

Μαθηματικά (υποχρεωτικό θετικής κατεύθυνσης & δύο κύκλων τεχνολογικής)

Φυσική (υποχρεωτικό θετικής κατεύθυνσης & δύο κύκλων τεχνολογικής)

V. Επιστημονικό Πεδίο

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις)

Μαθηματικά & στοιχεία Στατιστικής (μάθημα γενικής παιδείας)

Σχέση Υπολογισμού Μορίων

[(Γεν. Βαθμός Πρ. * 8) + (βαθμός πρ. ά μαθ. Αυξ. Βαρ. * 1.3) + (βαθμός πρ. β' μαθ. Αυξ. Βαρ. * 0.7)] * 100

Για τμήματα και σχολές που απαιτείται ειδικό μάθημα:

[(Γεν. Βαθμός Πρ. * 8) + (βαθμός πρ. ά μαθ. Αυξ. Βαρ. * 1.3) + (βαθμός πρ. β' μαθ. Αυξ. Βαρ. * 0.7) + (βαθμός ειδικού μαθήματος * 1 ή 2 κατά περίπτωση)] * 100

Υποσημειώσεις:

Αν ο μαθητής δίνει εξετάσεις σε δύο ειδικά μαθήματα βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο Μέσος όρος των βαθμών στα 2 ειδικά μαθήματα. Επίσης ο βαθμός ειδικού μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 στη κλίμακα 1-20 για να είναι κάποιος υποψήφιος στην αντίστοιχη σχολή με το ειδικό μάθημα.

Όσοι εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο & δεν παίρνουν μέρος στην εξέταση των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας θεωρούνται ότι πήραν 0.

Αντικατάσταση μαθήματος αυξημένης βαρύτητας

Επιτρέπεται μόνο σε υποψηφίους που προέρχονται από κατευθύνσεις διαφορετικές από αυτές στις οποίες ανήκουν τα παρακάτω μαθήματα αυξημένης βαρύτητας.

Ι. Επιστημονικό πεδίο

Νεοελληνική Γλώσσα

Ιστορία του Νεότερου & Σύγχρονου Κόσμου

ΙΙ. Επιστημονικό Πεδίο

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

Νεοελληνική Γλώσσα

ΙΙΙ. Επιστημονικό Πεδίο

Βιολογία

Νεοελληνική Γλώσσα

ΙV. Επιστημονικό Πεδίο

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

Νεοελληνική Γλώσσα

Βαθμός Πρόσβασης Κάθε Μαθήματος

(Προφορικός Βαθμός * 0.3) + (Γραπτός Βαθμός * 0.7)

Ο προφορικός βαθμός κάθε μαθήματος είναι πάντα +2 ή -2 μονάδες από το αντίστοιχο γραπτό βαθμό για αυτό το μάθημα.

Ο βαθμός πρόσβασης των μαθημάτων είναι κατά προσέγγιση δεκάτου.

Γενικός Βαθμός Πρόσβασης

Προσθέτουμε όλους του βαθμούς πρόσβασης των μαθημάτων ξεχωριστά και τους διαιρούμε με το πλήθος των μαθημάτων.

Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης είναι κατά προσέγγιση εκατοστού.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License