ΣΤΑΤΙΚΟΣ HΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
keraunos.gif

Λύστε το παρακάτω κουίζ για τα κλειστά κυκλώματα
καθώς και ένα κουίζ γενικό για το ηλεκτρικό ρεύμα.

Για περισσότερη εξάσκηση, λύστε και μια άσκηση αντιστοίχισης

Μερικές ασκήσεις για σας! (από την ιστοσελίδα του Διονύση Μάργαρη)

1.Στο σχήμα φαίνεται η δύναμη F που ασκείται μεταξύ δύο φορτίων.

image001.png

α. Αν το ένα φορτίο είναι αρνητικό τότε το άλλο φορτίο θα είναι σίγουρα ………………………….
β. Αν το ένα φορτίο είναι θετικό τότε το άλλο φορτίο θα είναι σίγουρα ……………………………
γ. Aν το φορτίο Q1 αντικατασταθεί με φορτίο ίσο με 2Q1 τότε η δύναμη F θα …………………………..
δ. Αν η απόσταση r γίνει 2r τότε η δύναμη F θα ……………………………..
ε. Aν το φορτίο Q1 αντικατασταθεί με φορτίο ίσο με 2Q1 και η απόσταση r γίνει 2r τότε η δύναμη F θα …………………………..
στ. Αν το φορτίο Q1 = 10μC και το Q2 = 40μC και η απόσταση r είναι 3cm να βρείτε τη δύναμη F.
Δίνεται :image004.gif

2. Ποια είναι η αντίσταση ενός αγωγού από υλικό με 1 cm διάμετρο, 10 cm μήκος και φυσική τιμή της αντίστασης (ρ) ίση με 350 10-6 Οhm cm; (4.5 10-3)

3. Ποια είναι η μέγιστη ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που μπορεί να διαπεράσει μια ηλεκτρική αντίσταση 10 kΟhm (kΩ) με τιμή της μέγιστης ισχύος ίση με 10W; (0.032 Ampere)

4. Πόση ισχύ πρέπει να έχει μια αντίσταση 100Ω ώστε να μπορεί να 'σηκώσει' 100Volt; (100 Watt)

5. Yπολογίστε το ρεύμα που περνά κάθε μια από τις αντιστάσεις R1, R2, R3 (αρίθμηση κατά την εμφάνιση των αντιστάσεων από αριστερά προς τα δεξιά) του σχήματος: (0.873A, 0.397A, 0.476A)
circuit1.gif

6. Στο κύκλωμα του σχήματος οι λαμπτήρες έχουν αντιστάσεις R1=6Ω, R2=3Ω και R3=6Ω. και τροφοδοτούνται από πηγή τάσης V=32V.
image001.png
α. Ποια είναι η ολική αντίσταση του κυκλώματος;
β. Πόσα ampere το λιγότερο, πρέπει να είναι η ασφάλεια, ώστε το κύκλωμα να λειτουργεί κανονικά;
γ. Οι λαμπτήρες 1 και 2 διαρρέονται από τα ρεύματα Ι1 και Ι2 αντίστοιχα. Ποιος από τους δύο λαμπτήρες διαρρέεται από περισσότερο ρεύμα και πόσο είναι αυτό;

7. Για το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος δίνονται R1=8Ω, R2=R3=10Ω, R4=2Ω και V=30V.
image002.gif
Ζητούνται:
α. Η ολική αντίσταση του κυκλώματος.
β. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R2 και η διαφορά δυναμικού (τάση) μεταξύ των του σημείων Α και Β.

8. Για το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος δίνονται R1=6Ω, R2=4Ω, R3=10Ω και R4=2Ω.
image004.gif
Να βρείτε την ολική αντίσταση του κυκλώματος.
Αν η τάση στα άκρα της R2 είναι V2=20V:
α. Ποια η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R3.
β. Να βρεθεί η τάση V της ηλεκτρικής πηγής.

9.

image003.png
Στο παραπάνω κύκλωμα συνδέονται τρεις όμοιοι λαμπτήρες.
α. Να συγκρίνετε τις φωτοβολίες των λαμπτήρων.
β. Αν βγάλουμε από τη βάση της την Α λάμπα, πώς θα μεταβληθεί η φωτοβολία των άλλων λαμπτήρων;
γ. Αν βγάλουμε από τη βάση της την λάμπα Γ, πώς μεταβάλλεται η φωτοβολία των άλλων; Πώς μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος που διέρχεται από τα σημεία 1,2,3;
δ. Αν συνδέσουμε με σύρμα τα σημεία τα σημεία 1 και 2 πώς μεταβάλλεται η φωτοβολία των λαμπτήρων; Πόση είναι τώρα η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων 1 και 2;
ε. Αν συνδέσουμε με σύρμα τα σημεία τα σημεία 2 και 3 πώς μεταβάλλεται η φωτοβολία των λαμπτήρων; Πόση είναι τώρα η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων 2 και 3;
στ. Αν συνδέσουμε παράλληλα με τη λάμπα Γ μια άλλη όμοια λάμπα, πώς θα μεταβληθεί η φωτοβολία των λαμπτήρων; Πώς μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος που διέρχεται από το σημείο 2 και το σημείο 3;

10. Για το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος δίνονται R1=10Ω, R2=10Ω, V=50V ενώ η ένδειξη του ιδανικού αμπερομέτρου είναι 2Α.
image001.png
Να βρεθούν:
α. Οι τάσεις VΒΓ και VΑΒ.
β. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή, καθώς και αυτή που διαρρέει τη συσκευή Σ
γ. Την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει κάθε ένα στοιχείο του κυκλώματος σε χρονικό διάστημα t=2s.

11. Οι αντιστάσεις του κυκλώματος είναι ίσες με R.
image005.png
Με το κλείσιμο του διακόπτη δ:
α. Η ολική αντίσταση αυξάνεται.
β. Οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες R1 και R2 είναι ίσες.
γ. Οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες R1 και R3 είναι ίσες.
δ. Για τις τάσεις στα άκρα των αντιστάσεων R1 και R2 ισχύει V2=2V1.
ε. Ισχύει V1=V/2
Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
.
Δείτε ένα applet με το νόμο του Ohm και ένα εικονικό πείραμα

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License