ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Επαναληπτικά θέματα, επισημάνσεις, ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1. Το φως είναι εκγάρσιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα σύμφωνα με η θεωρία του Maxwell.

2. Το φως συμπεριφέρεται ως σωματίδιο σύμφωνα με τη θεωρία των κβάντα.

3. Τα κβάντα φωτός ή φωτόνια έχουν ενέργεια Ε = hf (h = σταθερά του Planck f = η συχνότητα του φωτονίου)

4. Όταν ακτίνα φωτός προσπίπτει στη διαχωριστιή επιφάνεια δύο διαφανών μέσων ανακλάται και διαθλάται. Δείτε το σχήμα 1-4α του
βιβλίου σας στη σελ. 18.

5. Δείκτης διάθλασης υλικού ονομάζεται ο λόγος n = c0/c όπου c0 = ταχύτητα διάδοσης του φωτός στο κενό και c = ταχύτητα διάδοσης του φωτός στο υλικό.
Επειδή c = λf ισχύεί και ότι n = λ0/λ.
Όταν ακτίνα φωτός αλλάζει υλικό, μεταβάλλεται το μήκος κύματος και η ταχύτητα διάδοσης. ΟΧΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ.
Όταν γνωρίζουμε ο δείκτη διάθλασης ενός υλικού μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως πυκνό ή αραιό σε σχέση με ένα άλλο. Το υλικό με το μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης είναι το οπτικά πυκνότερο.
π.χ. υλικό με δείκτη διάθασης n1 = 1,3
υλικό με δείκτη διάθλασης n2 = 1,1
Το πρώτο είναι οπτικά πυκνότερο από το δεύτερο.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης διάθλασης τόσο ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ.

Παράδειγμα άσκησης

Ακτίνα φωτός διαδίδεται στον αέρα και έχει μήκος κύματος λ0 = 300 nm.
α. Πόση είναι η συχνότητα της ακτινοβολίας;
β. Αν η ακτίνα αυτή διέρχεται από τον αέρα σε υλικό με δείκτη διάθλασης n = 1,5 πόση θα γίνει η ταχύτητα διάδοσης, η συχνότητα και το μήκος κύματος;
Δίνεται η ταχύτητα διάδοσης του φωτός στο κενό c0 = 3 108 m/s.
γ. Να σχεδιάσετε την πορεία της ακτίνσς από τον αέρα στο υλικό.

Λύση:

Μετατρέπουμε το μήκος κύματος σε m: λ = 300 nm = 300 10-9m = 3 10-7m

α. c0 = λf => f = c0/ λ => f = 3 108 / 3 10-7 => f = 1015 Hz.

β. n = c0/c => c = c0/n => c = 3 108/1,5 => c = 2 108 m/s

n = λ0/λ =>λ = λ0 / n =>λ = 3 10-7/1,5 =>λ = 2 10-7m.

Η συχνότητα παραμένει σταθερή άρα f = 1015 Hz.
γ. Βλ. σχήμα 1-4α στο σχολ. βιβλίο σελ. 18

6. Φαινόμενο διασκεδασμού ονομάζεται η εξάρτηση της ταχύτητας διάδοσης του φωτός και του δείκτη διάθλασης από το μήκος κύματος της ακτινοβολίας.

7. Το σχήμα 1-7 με την ανάλυση του λευκού φωτός στη σελ. 20 το σχολ. βιβλίου. Καλά απέξω τη σειρά των χρωμάτων.

8. Όσο ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ είναι η γωνία εκτροπής μιας ακτίνας τόσο ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ είναι ο δείκτης διάθλασης. Η κόκκινη ακτίνα έχει μικρότερη γωνία εκτροπής από την ιώδη. Άρα ο δείκτης διάθλασης της κόκκινης είναι ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ από το δείκτη διάθλασης της ΙΩΔΟΥΣ.

9. Ο σχηματισμός του ουράνιου τόξου οφείλεται στο φαινόμενο του διασκεδασμού και της ολικής ανάκλασης.

10. Ιδιότητες υπέρυθρων ακτίνων (σελ. 24) και ιδιότητες υπεριωδών (σελ. 23-24).

11. Την ερώτηση 12 στη σελ. 37 του σχολ. βιβλίου (αντιστοίχιση).

12. Άσκηση 5 σελ. 39 του σχολ. βιβλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

1. Τα τρία ατομικά πρότυπα συνοπτικά

2. Το φάσμα των αερίων είναι γραμμικό.

3. Φάσμα εκπομπής είναι το σύνολο ακτινοβολιών που μπορεί να εκπέμψει ένα σώμα, ενώ φάσμα απορρόφησης είναι το σύνολο ακτινοβολιών που μπορεί να απορροφήσει ένα σώμα.

4. Τους δύο τύπους για τις επιτρεπόμενες τροχιές και τις επιτρεπόμενες ενέργειες στο άτομο του υδρογόνου (σελ. 49 σχολ. βιβλ.).
rn = n2r1 και En = E1/n2

5. Το n ονομάζεται κύριος κβαντικός αριθμός και παίρνει τιμές 1,2,3,4,….

6. Τον κίτρινο πίνακα στη σελίδα 49 και το παράδειγμα 2-1 σελ. 50.

7. Διέγερση ονομάζουμε τη μετάβαση ενός ηλεκτρονίου από τροχιά χαμηλότερης σε τροχιά υψηλότερης ενέργειας. Το αντίστροφο, είναι η αποδιέγερση του ατόμου. Κατά την αποδιέγερση εκπέμπονται ένα ή περισσότερα φωτόνια.

8. Η ενέργεια κάθε φωτονίου που εκπέμπεται κατά την αποδιέγερση είναι ίση με την ενεργειακή διαφορά των σταθμών μεταξύ των οποίων γίνεται η αποδιέγερση.
π.χ. Άτομο υδρογόνου διεγείρεται στη στάθμη n = 3. Το φωτόνιο από την n = 3 στη n = 1 έχει ενέργεια Εφ = Ε3 - Ε1 το φωτόνιο από τη n = 2 στη n = 1 έχει ενέργεια Εφ = Ε2 - Ε1 και το φωτόνιο από τη n = 3 στη n = 2 έχει ενέργεια Εφ = Ε3 - Ε2.
Το κάθε ένα φωτόνιο έχει ενέργεια Eφ = hf. Σε συνδυασμό με τη σχέση c = λf μπορούμε να βρούμε τη συχνότητα και το μήκος κύματος των εκπεμπόμενων φωτονίων.

9. Την ερώτηση 24 σελ. 63. Μάθετε καλά το σχήμα. Να υπολογίζετε τη συχνότητα και μήκος κύμοτος των εκπεμπόμενων φωτονίων

10. Άσκηση 2 σελ. 65.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License