Λύσεις των επαναληπτικών ασκήσεων

Γυρίστε στη σελίδα XHMEIA A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ασκηση 1
1.1. Δ
1.2 Γ
1.3 100g διαλύματος περιέχουν 12 g διαλυμένης ουσίας (KCl)
1.4 Α
1.5 Α) αραίωση, μείωση
Β) 5%w/v, 5g, 50g

ασκηση 2
α) d = m/V => d = 240g/200ml => d = 1,2 g/ml
β) Αφού το διάλυμα ζυγίζει 240 g και το νερό είναι 180g, η διαλυμένη ουσία είναι
240g - 180g = 60g

Έστω x%w/w η περιεκτικότητα του διαλύματος

100g διαλύματος περιέχουν xg διαλυμένης ουσίας
240g διαλύματος περιέχουν 60g διαλυμένης ουσίας

240x = 6000 => x = 25%w/w

γ) Έστω y%w/v η περιεκτικότητα του διαλύματος

100ml διαλύματος περιέχουν y g διαλυμένης ουσίας
200 ml διαλύματος περιέχουν 60 g διαλυμένης ουσίας

200y = 6000 => y = 30%w/v

δ)Αν εξατμιστούν 90 g νερού θα μείνουν 240g - 90g = 150g διαλύματος.

Αν το νέο διάλυμα έχει περιεκτικότητα x%w/w θα ισχύει ότι:

100 g διαλύματος περιέχουν x g διαλυμένης ουσίας
150g διαλύματος περιέχουν 60 g διαλυμένης ουσίας

150x = 6000 => x = 40%w/w

ασκηση 3
Το διάλυμα που προκύπτει ζυγίζει 20g + 230g = 250g

Έστω x%w/w η περιεκτικότητα του διαλύματος

100g διαλύματος περιέχουν xg διαλυμένης ουσίας
250g διαλύματος περιέχουν 20g διαλυμένης ουσίας

250x = 2000 => x = 8%w/w

ασκηση 4
α) d= m/V => d = 250g/200ml => d = 1,25 g/ml

Aφού ο όγκος του διαλύματος δεν αλλάζει με την προσθήκη της αμμωνίας, θα θεωρούμε ότι ο όγκος του διαλύματος είναι 200ml.

β) 100g διαλύματος περιέχουν xg διαλυμένης ουσίας
250g διαλύματος περιέχουν 20g διαλυμένης ουσίας

250x = 2000 => x = 8%w/w

γ)
100ml διαλύματος περιέχουν xg διαλυμένης ουσίας
200ml διαλύματος περιέχουν 20g διαλυμένης ουσίας

200x = 2000 => x = 10%w/v

ασκηση 5

α) Το διάλυμα έχει περιεκτικότητα 20%w/v. Επομένως:

100ml διαλύματος περιέχουν 20g διαλυμένης ουσίας
250g διαλύματος περιέχουν xg διαλυμένης ουσίας.

Μετατρέπουμε τα 100ml σε g με τον τύπο της πυκνότητας:
d= m/V => 1,1 = m/100ml => m = 110g
Ξαναγράφουμε την κατάταξη:

110g διαλύματος περιέχουν 20g διαλυμένης ουσίας
250g διαλύματος περιέχουν xg διαλυμένης ουσίας

110x = 5000 => x = 500/11 g αμμωνίας

β) Έστω x%w/w η περιεκτικότητα του διαλύματος.

100g διαλύματος περιέχουν xg διαλυμένης ουσίας
100ml διαλύματος περιέχουν 20g διαλυμένης ουσίας.

Μετατρέπουμε τα 100ml σε g με τον τύπο της πυκνότητας
d = m/V => 1,1 = m/100ml => m = 110g

Η κατάταξη τώρα γράφεται:

100g διαλύματος περιέχουν xg διαλυμένης ουσίας
110gδιαλύματος περιέχουν 20g διαλυμένης ουσίας

110x = 2000 => x = 200/11%w/w

ασκηση 6
α) Έστω ότι το διάλυμα έχει περιεκτικότητα x%w/w

100g διαλύματος περιέχουν xg διαλυμένης ουσίας
100mlδιαλύματος περιέχουν 11g διαλυμένης ουσίας.

Μετατρέπουμε τα 100ml σε g με τον τύπο της πυκνότητας.
d = m/V=> 1,1 = m/100ml => m = 110g

Ξαναγράφουμε την κατάταξη:

100g διαλύματος περιέχουν xgδιαλυμένης ουσίας
110g διαλύματος περιέχουν 11g διαλυμένης ουσίας

110x = 1100 => x = 10%w/w

β) Το αρχικό διάλυμα είναι 11%w/v και έχει όγκο 2L.

100ml διαλύματος περιέχουν 11g διαλυμένης ουσίας
2000ml διαλύματος περιέχουν αg διαλυμένης ουσίας

100α = 22000 => α = 220 g διαλυμένης ουσίας

Με την αραίωση η διαλυμένη ουσία παραμένει σταθερή. Άρα για το τελικό διάλυμα έχουμε ότι:
100ml διαλύματος περιέχουν 8g διαλυμένης ουσίας
Vml διαλύματος περιέχουν 220g διαλυμένης ουσίας

8V = 22000 => V = 22000/8 => V = 2750ml

Άρα το νερό που προσθέσαμε είναι 2750ml - 2000ml = 750ml

γ) (m g διαλύματος 10%w/w) + (600g διαλύματος 2%w/w) => ((m + 600)g διαλύματος 4%w/w)

Το πρώτο διάλυμα:
100g διαλύματος περιέχουν 10g διαλυμένης ουσίας (ζάχαρης)
mg διαλύματος περιέχουν αg διαλυμένης ουσίας (ζάχαρης)

100α = 10m => α = 10m/100=> α = 0,1m g διαλυμένης ουσίας

Το δεύτερο διάλυμα:
100gδιαλύματος περιέχουν 2g διαλυμένης ουσίας
600g διαλύματος περιέχουν βg διαλυμένης ουσίας

100β = 1200 => β = 12g διαλυμένης ουσίας (ζάχαρης)

Το τελικό διάλυμα:
100g διαλύματος περιέχουν 4g διαλυμένης ουσίας (ζάχαρης)
(m + 600)g διαλύματος περιέχουν γg διαλυμένης ουσίας

100γ = 4(m + 600)

Όμως η διαλυμένη ουσία που περιέχεται στο τελικό διάλυμα είναι όση συνολικά περιέχεται στα δύο διαλύματα που αναμίξαμε. Επομένως γ = α + 12
όπου α = 0,1m, οπότε γ = 0,1m + 12
Η παραπάνω εξίσωση γράφεται:

100(0,1m + 12) = 4(m + 600) => 10m + 1200 = 4m + 2400 => 6m = 200 => m =200/6 => m = 100/3 = 33,3g διαλύματος.

Την ποσότητα του αρχικού διαλύματος η άκηση τη ζητά σε ml. Οπότε:
d = m/V => V = m/d => V = 33,3/1,1 => V = …ml διαλύματος.

ασκηση 7
α) Για να υπολογίσουμε τη Molarity του διαλύματος πρέπει να βρούμε πόσα mol αμμωνίας διαθέτουμε. Επειδή η αμμωνία είναι αέριο, χρησιμοποιούμε την καταστατική εξίσωση:
PV = nRT => 1,2.41 = n.0,082 . (27+273) => n = 2 mol

Η συγκέντρωση του διαλύματος που προκυπτει αν διαλύσουμε την παραπάνω ποσότητα αμμωνίας σε νερό είναι c = n/V => c = 2mol/5L => c = 0,4 M.

β) Με την αραίωση η ποσότητα διαλυμένης ουσίας παραμάνει σταθερή. Επομένως ισχύει ότι:
nαρχ = nτελ => cαρχVαρχ = cτελVτελ => 0,4.2 = cτελ.5 => cτελ = 0,8/5 => cτελ = 0,16 Μ.

γ) Η υπόλοιπη ποσότητα αμμωνίας (δηλαδή τα υπόλοιπα 3L συγκέντρωσης 0,4 Μ) αντιδρούν με διάλυμα H2SO4 σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:΅
2ΝΗ3 + H2SO4 -> (NH4)2SO4

Η ποσότητα αμμωνίας που διαθέτουμε, εκφρασμένη σε mol είναι n = cV => n = 0,4.3L => n = 1,2 mol
Έστω ότι έχουμε x mol από το H2SO4

H άσκηση δίνει: 1,2 mol ΝΗ3 αντιδρούν με x mol H2SO4
Η αντίδραση δίνει:2 mol NH3 αντιδρούν με 1 mol H2SO4

2x = 1,2.1 => x = 1,2/2 => x = 0,6 mol H2SO4

Η σχετική μοριακή μάζα του H2SO4 είναι Μr = 2 + 32 + 4.16 = 98
n = m/Mr => m = n.Mr => m = 0,6.98 => m = 58,8 g H2SO4

Το διάλυμα H2SO4 έχει περιεκτικότητα 4,9%w/v. Επομένως:

100ml διαλύματος περιέχουν 4,9 g διαλυμένης ουσίας
x ml διαλύματος περιέχουν 58,8 g διαλυμένης ουσίας

4,9.x = 58,8.100 => x = 5880/4,9 => x = 1200 ml διαλύματος.

ασκηση 8
α)
Αφού το διάλυμα που σχηματίζεται έχει συγκέντρωση 2Μ και όγκο 5 L τα mol της αμμωνίας είναι n = cV => n = 2.5 => n = 10 mol.

n = m/Mr Η σχετική μοριακή μάζα της αμμωνίας είναι Μr = 14 + 3 = 17
Άρα: m = n. Mr => m = 10.17 => m = 170 g.

Για να βρούμε τον όγκο της αέριας αμμωνίας χρησιμοποιούμε καταστατική εξίσωση:
PV = nRT => V = nRT/P => V = 10.0,082.(27+273)/1,2 => V = 205 L.

β) Με την αραίωση η ποσότητα διαλυμένης ουσίας παραμάνει σταθερή. Επομένως ισχύει ότι:
nαρχ = nτελ => cαρχVαρχ = cτελVτελ => 2.2 = Vτελ.0,25 => cτελ = 4/0,25 => Vτελ = 16 L.
Άρα το νερό που προσθέσαμε είναι 16L = 2L = 14L.

γ) Η υπόλοιπη ποσότητα αμμωνίας (δηλαδή τα υπόλοιπα 3L συγκέντρωσης 2Μ) αντιδρούν με διάλυμα HCl σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:΅
ΝΗ3 + HCl -> NH4Cl

Η ποσότητα αμμωνίας που διαθέτουμε, εκφρασμένη σε mol είναι n = cV => n = 2.3L => n = 6 mol
Έστω ότι έχουμε x mol από το HCl

H άσκηση δίνει: 6 mol ΝΗ3 αντιδρούν με x mol HCl
Η αντίδραση δίνει:1 mol NH3 αντιδρούν με 1 mol HCl

x = 6.1 => x = 6 mol HCl

To διάλυμα HCl έχει συγκέντρωση 1,5 Μ. Επομένως:
n = cV => V = n/c => V = 6/1,5 => V = 4L.

ασκηση 9
α) Το πρώτο διάλυμα περιέχει 100g ζάχαρης σε 300 + 100 = 400 g διαλύματος.
Άρα:
400g διαλύματος περιέχουν 100 g διαλυμένης ουσίας
100g διαλύματος περιέχουν x g διαλυμένης ουσίας

400x = 10000 => x = 10000/400 => x = 25% w/w.

Το δεύτερο διάλυμα περιέχει 20g ζάχαρης σε 180 + 20 = 200g διαλύματος. Άρα:
200g διαλύματος περιέχουν20g διαλυμένης ουσίας
100g διαλύματος περιέχουν y g διαλυμένης ουσίας

200y = 2000 => y = 2000/200 => y = 10% w/w.
Επομένως το πρώτο διάλυμα είναι πυκνότερο.

β) Αν αναμίξουμε τα δύο διαλύματα, θα προκύψει ένα διάλυμα συνολικής μάζας 400 + 200 = 600g που θα περιέχει 100 + 20 = 120 g ζάχαρης. Οπότε:

600 g διαλύματος περιέχουν 120 g ζάχαρης
100 g διαλύματος περιέχουν x g ζάχαρης

600x = 12000 => x = 12000/600 => x = 20% w/w.

Γυρίστε στη σελίδα XHMEIA A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License