ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Άσκηση 1η
Σε μια ορισμένη θερμοκρασία αναμιγνύουμε 4 mol H2 και 4 mol Ι2 και αποκαθίσταται η ισορροπία
Η2 + Ι2 <==> 2 ΗΙ σε αέρια φάση με σύγχρονη απορρόφηση ποσού θερμότητας 124,8 KJ . Να βρεθούν :
α) Η σταθερά Κc της ισορροπίας ,
β) Η % μείωση της αρχικής ταχύτητας της αντίδρασης τη στιγμή της αποκατάστασης της ισορροπίας .
γ) Το ποσό της θερμότητας που συνοδεύει την αντίδραση που θα γίνει - αν θα γίνει - , όταν αναμιχθούν 2 mol H2 , 2 mol I2 και 8 mol HI στην παραπάνω θερμοκρασία .
Δίνεται η θερμότητα σχηματισμού του ΗΙ : 26 kj / mol . Όλα τα ποσά θερμότητας αναφέρονται στις ίδιες συνθήκες . Επίσης , η αντίδραση : Η2 + Ι2 <==> 2ΗΙ είναι απλή και οι τιμές της ταχύτητας αυτής αρχικά και στην ισορροπία συγκρίνονται στην ίδια θερμοκρασία .

Άσκηση 2η
Σε δοχείο που περιέχει ισομοριακές ποσότητες Η2 και Ι2 αποκαθίσταται η ισορροπία:
Η2 + Ι2 <==> 2ΗΙ , ΔΗ = 12 Κcal .
Η απαιτούμενη θερμότητα εξασφαλίζεται από την καύση 3 gr C σε συνθήκες σταθερής θερμοκρασίας και πίεσης . Αν στην ισορροπία το γραμμομοριακό κλάσμα του ΗΙ είναι ½ , ποια η τιμή της Κρ για την αντίδραση . Δίνεται η ενθαλπία καύσης του άνθρακα :
- 96 kcal / mol .

Άσκηση 3η
Δίνονται οι εξείς θερμοχημικές αντιδράσεις
2 + Ο2 ==> 2Η2Ο + 570 KJ και 2Η2 + Ο2 ==> 2Η2Ο + 590 KJ
Σε ποιά από τις δύο νομίζετε ότι παράγεται νερό υγρό και σε ποιά νερό ατμός; Να δικαιολογίσετε την απάντησή σας.

Άσκηση 4η
Σε δοχείο σταθερού όγκου V περιέχεται μείγμα Ν2Ο4 και NO2 με αναλογία mol 2:1 αντίστοιχα σε κατάσταση ισορροπίας, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση Ν2Ο4(g)<==> 2NO2 (g). Η ολική πίεση του μείγματος είναι 3atm.
α) Να υπολογίσετε τη σταθερά Κp για την ισορροπία.
β) Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία του συστήματος το μείγμα στη νέα κατάσταση ισορροπίας γίνεται ισομοριακό. Εξηγήστε αν η αντίδραση διάσπασης του Ν2Ο4 είναι εξώθερμη ή ενδόθερμη.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License